Zatrudniasz nowego pracownika? Sprawdź o czym musisz pamiętać!

W życiu każdego pracodawcy dochodzi do momentu, w którym musi zatrudnić pracownika. To oczywista sprawa, więc warto, aby pracodawca zapoznał się z pewnymi swoimi obowiązkami, które musi zrealizować.
Pracodawca musi stosować się do zasad, które nakłada na niego Kodeks Pracy. W tym artykule zajmiemy się pracodawcami zatrudniającymi na podstawie umowy o pracę. Sprawdźmy co należy do ich zadań!

1. BADANIA
Pierwszą kwestią jest skierowanie pracownika na badania lekarskie, gdyż to poinformuje pracodawcę, że jego kandydat nie ma żadnych przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Kto płaci za badania lekarskie? Pracodawca!

2. BHP – szkolenie!
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek przeszkolić go w zakresie BHP. Szkolenie musi być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Za to szkolenie koszty także ponosi pracodawca. Oczywistą sprawą jest to, że pracownik musi ukończyć szkolenie wynikiem pozytywnym.

3. OBOWIĄZKI
Nowy pracownik, nowe obowiązki. Zadaniem pracodawcy jest poinformowanie go o zakresie jego obowiązków, sposobie wykonywania pracy oraz o jego podstawowych prawach. Lepiej na początku poświęcić pracownikowi więcej czasu na zapoznanie się z nową pracą, niż później mieć do niego pretensje, że źle wykonuje swoje obowiązki.

4. UMOWA O PRACĘ
Jednym z najważniejszych czynności, jeśli obie strony zdecydowane są na współpracę, jest podpisanie umowy o pracę. Data rozpoczęcia pracy nie może być wcześniejsza niż termin przeprowadzenia badań wstępnych, szkolenia BHP i poinformowanie pracownika o jego obowiązkach.

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRACY
Pracownik dopiero zapoznaje się z warunkami i zasadami jakie panują w firmie. Pracodawca ma obowiązek przekazać do 7 dni informacje o warunkach wykonywania pracy. Pracownik powinien dowiedzieć się o obowiązującej normie czasu pracy, terminie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego, okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

6. AKTA OSOBOWE
Pracodawca ma obowiązek założyć każdemu pracownikowi jego akta osobowe, które zawierać będą dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, przebiegiem pracy oraz rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy. Dokumentację tą należy przechowywać do 50 lat od dnia zakończenia pracy.

7. ZUS
Bardzo istotnym obowiązkiem jest zgłoszenie pracownika do ZUS. Zgłoszeni to należy sporządzić na formularzu ZUS ZUA w terminie do 7 dni od rozpoczęcia pracy zatrudnionego.
Zatrudniony podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, przez cały czas trwania umowy. Odpowiedniego zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA.