Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów najczęściej przeprowadzana jest na dzień, w którym sporządza się sprawozdanie finansowe. To jak powinna zostać przeprowadzona wycena określa ustawa o rachunkowości.

Trzeba pamiętać o zasadach:
– wiarygodności (rzetelności),
– ostrożności,
– indywidualnej wyceny,
– istotności,
– kontynuacji działalności.

Po pierwsze: zasada wiarygodności
Firma ma obowiązek wiarygodnego przedstawiania w zapisach księgowych swojej sytuacji majątkowej oraz finansowej.

Po drugie: zasada ostrożności
Aktywa i pasywa powinny być wyceniane przy pomocy rzeczywiście poniesionych podczas nabycia lub wytworzenia kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.
Podczas wyceniania pasywów i aktywów obowiązkiem jest uwzględnianie w wyniku finansowym, wyrażającym różnicę pomiędzy przychodami i kosztami jednostki w danym okresie sprawozdawczym:
– zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów;
– wyłącznie nie budzących żadnych wątpliwości gospodarczych pozostałych przychodów operacyjne i zysków nadzwyczajnych;
– wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych;
– rezerw na znane jednostce ryzyko, przewidywane straty i skutki innych możliwych zdarzeń.

Po trzecie: zasada indywidualnej wyceny
Należy pamiętać o tym, że wartość składników aktywów i pasywów, przychodów oraz kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można kompensować ze sobą wartości różnych, co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi, a także zysków i strat nadzwyczajnych.

Po czwarte: zasada istotności
Obligatoryjne jest to, że określając zasady polityki rachunkowości i dostosowując je do potrzeb określonej jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Po piąte: zasada kontynuacji
Wyceniając składniki majątkowe nie wolno zapomnieć o tym, że ustalone zasady polityki rachunkowości firmy należy stosować w sposób ciągły dokonując w kolejnych okresach sprawozdawczych wyceny aktywów i pasywów na tych samych zasadach, w tym także należy zachować kontynuację metod dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, tak, aby kolejne sprawozdania finansowe były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w księgach otwartych na następny rok obrotowy.

Amortyzacja księgowa i podatkowa! – sprawdź o czym musisz wiedzieć.