UPROSZCZONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE DLA JEDNOSTEK MIKRO

Szykują się zmiany dla jednostek mikro stosujących ustawę o rachunkowości. Będą mogły one sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy rachunkowości.

Zaplanowane przepisy dadzą możliwość sporządzanie krótszego i prostszego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro. Treść sprawozdań zostanie zredukowana do podstawowych informacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
Kolejną zmianą jest to, że nie będzie już obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednak ta zmiana obarczona jest pewnym warunkiem, który mówi, że niektóre z tych danych muszą zostać ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu.

JEDNOSTKI MIKRO
→ spółki akcyjne
→ spółki z o.o.
→ spółki komandytowo-akcyjne
Sprawozdanie uproszczone dotyczy tych jednostek, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz poprzedzającym rok obrotowy nie przekroczyły chociaż jednego z następujących limitów:
– 1 500 000 zł – koniec roku obrotowego,
– 3 000 000 zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
– 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty.

Rozporządzenie to będzie także dotyczyć mikropodmiotów takich jak:

–  stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
–  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro,
– osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które mogą stosować zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

WŁAŚCIWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE DLA TWOJEJ FIRMY!