Uproszczone sprawozdania dla mikro firm!

Wraz z rokiem 2015 jednostki typu mikro otrzymają „kartę korzyści”, która uprawniać ich będzie do sporządzania skróconych sprawozdań finansowych. Zmiany te zostały uzgodnione na posiedzeniu Sejmu 10 czerwca 2014 roku. Nowe przepisy upraszczają sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikro firm. Głównym celem zmian jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie barier administracyjnych oraz zminimalizowanie kosztów działalności gospodarczej.

Nowelizacja przepisów umożliwi sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Sprawozdanie to zawierać będzie tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Nie będzie już obowiązku sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności.

Do jednostek typu mikro należą np.: spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym za który sporządzanie sprawozdanie nie przekroczyły limitów:
1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Po rozszerzeniu katalogu podmiotów do mikro podmiotów należą także m.in.:
* osoby fizyczne,
* spółki cywilne osób fizycznych,
* spółki jawne osób fizycznych,
* spółki partnerskie,
gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro.

Teraz nowelizacja przepisów ma zostać rozpatrzona w Senacie.

sprawozdanie finansowe