UMOWA ZLECENIA

Umowa zlecenia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, czyli podlega przepisom kodeksu cywilnego.
Strony = zleceniodawca, zleceniobiorca → pierwszy zleca drugiemu określone czynności, które ten zobowiązuje się wykonać.

Kto może być stroną umowy?
1. osoby fizyczne – osoby pełnoletnie, osoby małoletnie (od 13 do 18 roku życia; w tym wypadku umowa musi zostać potwierdzona przez ich prawnych opiekunów),
2. osoby prawne – przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia oraz szkoły wyższe,
3. ułomne osoby prawne – podmioty te nie są co prawda osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną – spółki osobowe, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.

Umowa zlecenia polega na należytym wykonaniu określonego w umowie zadania. Nie chodzi tutaj o rezultat, tylko o działanie. Umowa ta nie ma określonego wymogu dotyczącego jej formy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności, jednak jeżeli umowa przewiduje taką możliwość, to może zlecić wykonanie komuś innemu – odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca. Wynagrodzenie w końcowym etapie, czyli po zakończeniu określonej czynności ( ewentualnie zaliczka).

ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa zlecenia może zostać rozwiązana jednostronnie.
Jeżeli umowę wypowiada zleceniodawca to jest on zobowiązany do zwrócenia kosztów poniesionych z dotychczasowym wykonaniem zadania.
Zleceniobiorca powinien otrzymać wynagrodzenie za wykonanie dotychczasowych czynności.