Umowa o pracę

Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. To czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o prace powinna być zawierana w formie pisemnej.

Rodzaje umów o pracę:
1. Umowy bezterminowe
* na czas nieokreślony;
2. Umowy terminowe –
* na okres próbny,
* na czas określony,

Dane umowy o pracę:

 • data zawarcia umowy
 • określenie rodzaju umowy
 • określenie stron umowy
 • określenie rodzaju pracy
 • określenie czasu pracy
 • określenie wynagrodzenia
 • określenie miejsca pracy

Ustanie stosunku pracy:

 • za porozumieniem stron
 • za wypowiedzeniem
 • bez wypowiedzenia
 • z upływem terminu, na który została podpisana umowa

Dodatkowo stosunek pracy powstały na podstawie umowy może wygasnąć:
– w wyniku śmierci pracodawcy lub pracownika.
– z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy, np. z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

podpisanie umowy o pracę