UMOWA O DZIEŁO

Rodzaj umowy cywilnoprawnej polegającej na tym, że przyjmujący zamówienie podejmuje się wykonania określonego w umowie dzieła, za co otrzymuje wynagrodzenie. Ważne jest to, aby w umowie konkretnie określone było o jakie dzieło chodzi.
Tego typu umowy określane są mianem rezultatu, ponieważ celem tej umowy jest osiągnięcie opisanego rezultatu, który może mieć charakter materialny lub niematerialny. Wykonujący zamówienie otrzymuje wynagrodzenie za efekty swoich działań. Przedmiotem umowy o dzieło mogą być dzieła artystyczne, konkretne usługi, zbiory rzeczy, przedmioty niematerialne lub materialne.

Cechy umowy o dzieło:

  • konsensualna
  • wzajemna
  • odpłatna
  • zobowiązująca

Sposób i termin wykonania dzieła określa umowa. Za potrzebne materiały do realizacji zamówienia odpowiada zamawiający.

Dzieło wykonane niepoprawnie…
Jeżeli zamawiający zauważy jakieś wady na wykonanym dziele, to zamawiający może wezwać wykonawce, aby zrealizował dzieło w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca nie chce się podporządkować to zamawiający może:
1. odstąpić od umowy
2. powierzenie dzieła innej osobie na koszt poprzedniego wykonawcy – to pierwszy wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy drugiego wykonawcy