Organem podatkowym może być: – naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, – dyrektor izby administracji skarbowej, – samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – właściwy organ w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji […]

Więcej