Minister Finansów podpisał obwieszczenie na temat górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku. Kwoty zostały przeliczone zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku, który kształtował się na poziomie 98,8. W obwieszczeniu nie dokonano zmiany stawek takich podatków jak: […]

Więcej

Została podpisana przez Prezydenta ustawa mówiąca o tym, że małe firmy oraz organizacje pozarządowe od 2016 roku skorzystają z ułatwień w prowadzeniu rachunkowości. Będą one mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe składające się tylko z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Nie będą miały także obowiązku sporządzania […]

Więcej

Nowe przepisy dają możliwość zaliczenia wydatków poniesionych przez pracodawców na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego, a także poniesionych kosztów utrzymania tych instytucji do kosztów uzyskania przychodu.

Więcej

Amortyzację, czyli zużycie środków trwałych możemy obliczyć na kilka sposobów. Wybór metody obliczenia amortyzacji nie jest obojętny, więc trzeba zastosować się do obowiązujących reguł, które mówią o tym, dla kogo jest dana metoda. O czym należy pamiętać? 

Więcej

Plan kont pozwala na uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa. Jego układ zależy od potrzeb jednostki, czyli krótko mówiąc to jednostka ustala jaką będzie miał od postać.

Więcej