Minister Finansów podpisał obwieszczenie na temat górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku. Kwoty zostały przeliczone zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku, który kształtował się na poziomie 98,8. W obwieszczeniu nie dokonano zmiany stawek takich podatków jak: […]

Więcej

Została podpisana przez Prezydenta ustawa mówiąca o tym, że małe firmy oraz organizacje pozarządowe od 2016 roku skorzystają z ułatwień w prowadzeniu rachunkowości. Będą one mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe składające się tylko z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Nie będą miały także obowiązku sporządzania […]

Więcej

Amortyzację, czyli zużycie środków trwałych możemy obliczyć na kilka sposobów. Wybór metody obliczenia amortyzacji nie jest obojętny, więc trzeba zastosować się do obowiązujących reguł, które mówią o tym, dla kogo jest dana metoda. O czym należy pamiętać? 

Więcej