ŚRODKI TRWAŁE W BILANSIE

Ustawa o rachunkowości mówi wprost jak ma wyglądać przedstawienie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa.

Środki trwałe powinny być zaprezentowane w bilansie w części A → „Rzeczowe aktywa trwałe”:

1. Środki trwałe: grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu); budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej; środki transportu; inne środki trwałe.

2. Środki trwałe w budowie.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.
4. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający: stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,
5. wartość gruntów użytkowanych wieczyście
6. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
7. zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Bardzo ważne, aby jednostka gospodarcza podporządkowała się do tych reguł i tego układu, gdyż to w pewnością ułatwi jej późniejsze odczytywanie potrzebnych informacji z bilansu.