Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Czym są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne? Do czego są wykorzystywane?

Za środki trwałe uznaje się budynki, budowle, lokale mieszkalne, urządzenia i środki transportu, maszyny oraz inne przedmioty, które stanowią własność lub współwłasność podatnika. Przewidywany okres używania tych środków jest dłuższy niż jeden rok. Środki trwałe używane są między innymi na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast za wartości niematerialne i prawne zgodnie z ustawą o rachunkowości uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów prawa majątkowe, które są gospodarczo wykorzystywane w okresie dłuższym niż rok na potrzeby jednostki. Są to między innymi: licencje, koncesje, prawa do wynalazków czy patentów oraz nabyta wartość firmy. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych mają obowiązek podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzana jest na potrzeby rozliczenia podatkowego w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów. Taka ewidencja powinna zawierać informacje dotyczące daty nabycia oraz daty przyjęcia do używania, stawki amortyzacyjnej czy kwoty odpisów amortyzacyjnych.