Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego.

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
1. Bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacje wprowadzające do sprawozdania finansowego + objaśnienia

W rocznym sprawozdaniu finansowym powinno się dołączyć także sprawozdanie z działalności jednostki gospodarczej, jeżeli istnieje taki obowiązek z ustawy lub odrębnych przepisów.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki musi być sporządzone w języku polskim i walucie polskiej. Dane liczbowe mogą zostać zaokrąglone do tysięcy złotych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – uproszczona forma

Jeżeli jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe a także w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła średniorocznego zatrudnienia przeliczając na pełne etaty → mniej niż 50 osób, sumy aktywów bilansu na konie roku obrotowego nie przekraczającej 2.000.000 euro oraz jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej unie przekroczyły → 4.000.000 euro, jednostka spełniające 2 z poniższych wymogów, może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej.

 

Sprawozdania finansowe dostarczają wielu informacji dla ich odbiorców. Dlatego, też muszą one spełniać pewne standardy jakościowe, aby informacje w nich zawarte nie budziły zastrzeżeń.

Dlatego powinny odznaczać się:
1. wiarygodnością (rzetelnością),
2. zrozumiałością dla użytkowników,
3. kompletnością,
4. porównywalnością,
5. sprawdzalnością,
6. terminowością,
7. ciągłością.

Głównymi użytkownikami sprawozdań finansowych są:

  • inwestorzy oraz doradcy, wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach inwestycyjnych,
  • wierzyciele, wykorzystujący sprawozdania przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczki, kredytu bankowego czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności,
  • agendy rządowe i samorządy, korzystające ze sprawozdań przy ocenie zgodności działań firmy z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • pracownicy i ich ugrupowania, korzystający ze sprawozdań przy ocenie zdolności firmy do wypełnienia zobowiązań wobec pracowników,
  • konkurencja, wykorzystująca sprawozdania przy ocenie mocnych i słabych stron oraz strategii konkurencyjnej firmy,
  • zarządzający, wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach związanych z zarządzaniem firmą.

 

sprawozdania finansowe