Sprawozdania finansowe w 2015 roku!

 Krajowy Sąd Rejestrowy kontroluje składanie dokumentów w odpowiednich terminach. W razie zaniedbania i nie złożenia sprawozdań czy innych dokumentów we właściwym czasie kierownik sekretariatu ma obowiązek zawiadomić o tym sędziego. O czym warto wiedzieć? Sprawdź!

Od połowy stycznia 2015 r. w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się:
* wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego (wzmianka ta dotyczy spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich nieprowadzących ksiąg rachunkowych),
* informację o dniu kończącym rok obrotowy.

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców w rubryce piątej wpisuje się informację o dniu kończącym rok obrotowy:
* w polu pierwszym – datę dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie.

Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady, tj. podmioty rejestrowane w KRS w rejestrze przedsiębiorców, w tym wszystkie spółki handlowe, informację o dniu kończącym rok obrotowy muszą podawać we wniosku o wpis (KRS-W1 – cz.C.7, KRS-W2 – cz. C.7, KRS-W3 – cz. C.10, KRS-W4 – C.13). Analogiczne części wniosków o wpis zawarte są w drukach dotyczących przedsiębiorców funkcjonujących w innej formie prawnej niż spółka handlowa, a podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS

Należy pamiętać o tym, że podmioty wpisane do KRS w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. 15 stycznia 2015 r.) zobowiązane są złożyć wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy, wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego złożonym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

sprawozdanie finansowe