„ŚMIECIÓWKI”

Coraz głośniej ostatnio o umowach śmieciowych, które są określeniem umów cywilnoprawnych zawieranych między pracodawcą a pracownikiem po to, aby ominąć przepisy prawa pracy lub obniżyć klin podatkowy.

RODZAJE:
1. Umowa cywilnoprawna → jeżeli opisują pracę o charakterze ciągłym i na rzecz jednego pracodawcy.
2. Samozatrudnienie.
3. Umowa czasowa → zawierana ze względu na brak ustabilizowanej sytuacji zawodowej i pewności zatrudnienia – umowy zawierana na dłuższy okres czasu

Cel zawierania umów śmieciowych:
1. Obniżenie kosztów → w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych obciążenia podatkowe pracodawcy i pracownika są znacznie niższe niż w przypadku umów o pracę. Pracodawca może ze względu na niższy klin podatkowy zaoferować wyższą płacę netto przy niższych kosztach własnych. Pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS od pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o dzieło.
2. Mniejsze koszty zwalniania pracowników → w umowach cywilnoprawnych nie ma obowiązku zachowywania okresu wypowiedzenia, tak jak jest w przypadku umów o pracę. Pracodawca nie ma także obowiązku wypłacania odpraw, ekwiwalentów urlopowych itp.
3. Brak zapłaty za nadgodziny → w umowach cywilnoprawnych czas nie jest rejestrowany, więc jeżeli zleceniobiorcy nie przysługuje zapłata za dodatkowe godziny pracy.