Składki ZUS przedsiębiorcy w 2016 roku

Wysokość składek ZUS przedsiębiorcy zależy od dwóch czynników: przeciętnego oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki ZUS w 2016 roku podobnie jak w roku ubiegłym, zwiększą się ze względu na wzrost płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia. 
 
Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy – ubezpieczenie społeczne 
 
Podstawą wymiaru preferencyjnych składek ZUS jest 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, a więc w roku 2016 podstawa będzie wynosiła 555 zł.  
 
Standardowe składki ZUS przedsiębiorcy – ubezpieczenie społeczne 
 
Obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest opłacanie składek ZUS. Płacenie składek społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, nie można zrezygnować z ich opłacania. Tylko jedna składka jest dla przedsiębiorcy dobrowolna, jest to składka chorobowa. 
Podstawą do naliczenia składek ZUS jest wspomniane przewidywane przeciętne wynagrodzenie za pracę, a dokładnie 60 % jego wartości. Zatem podstawa w 2016 roku wyniesie 2344 zł. 
 
Składka zdrowotna przedsiębiorcy 
 
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających preferencyjne czy standardowe składki społeczne zależna jest od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku poprzedniego. W 2016 roku będzie to 4280, 80 zł. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest 75 % wspomnianego wynagrodzenia, a więc w 2016 roku wyniesie 3120, 60 zł.

 

wysokość składek w 2016 roku