Rok obrotowy

Czym jest rok obrotowy? To nic innego jak rok kalendarzowy lub inny okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Pojęcie to stosowane jest w obszarze podatków. Rok obrotowy określany jest przez umowę lub statut w danej firmie.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, to jednostka zobligowana jest do zgłoszenia tego do odpowiedniego US. Termin wynosi 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Jednostka gospodarcza ma obowiązek przedstawić w planie kont datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.
W roku obrotowym powinny zostać ustalone okresy sprawozdawcze uwzględniające sposób rozliczania z US.

W sytuacji, gdy jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku może połączyć księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe z przyszłym rokiem obrotowym.

Zmiana roku obrotowego w jednostce związana jest z dokonaniem zmian w umowie lub statucie wraz z zamieszczeniem nowego okresu.
Jednostka nie ma prawa zamknąć ksiąg rachunkowych oraz sporządzić sprawozdania finansowego na koniec roku.