RACHUNKOWOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ

Głównym zadaniem rachunkowości jest pomiar i ewidencja majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych.

Przebieg rachunkowości bardzo dokładnie określa prawo i wszelkie działania w zakresie rachunkowości muszą się do niego dostosować.

Dobrze prowadzona rachunkowość daje rzetelny i prawdziwy obraz majątku i finansów prowadzonej działalności. Dlatego właśnie ważne jest, aby zajmowały się nią profesjonaliści.

Rachunkowość obejmuje trzy główne działy:

 • księgowość
 • kalkulację
 • sprawozdawczość

Rachunkowość występuje w 5 głównych odmianach, czyli jako finansowa, zarządcza, podatkowa, bankowa oraz wraz z biegiem postępu technologicznego wyróżniamy także komputerową.

 

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

 • Zasada memoriałowa (lub memoriału)
 • Zasada współmierności
 • Zasada kontynuacji działalności
 • Zasada ciągłości
 • Zasada istotności
 • Zasada realizacji – zyski powstają dopiero w momencie sprzedaży.
 • Zasada kosztu historycznego – aktywa ą ujmowane zgodnie ze swą wartością początkową.
 • Zasada indywidualnej wyceny / zakaz kompensaty
 • Zasada wymierności pieniężnej – tylko te operacje, które dają się wyrazić w jednostkach pieniężnych, są przedmiotem zainteresowania rachunkowości.
 • Zasada rozdzielności przedsiębiorstwa od właścicieli – przedsiębiorstwo i właściciele muszą być odrębnie traktowani w księgach rachunkowych.
 • Zasada obiektywizmu – sprawozdania finansowe powinny być oparte na obiektywnych dowodach.
 • Zasada wyższości treści nad formą
 • Zasada periodyzacji
 • Zasada ostrożności

rachunkowość

rachunkowość