RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Podstawowym działem rachunkowości jest rachunkowość finansowa. Jej najważniejszym celem jest przekazanie informacji dla odbiorców zewnętrznych, które zawarte są w sprawozdaniu finansowym jednostki. Dane, które interesują odbiorców zewnętrznych:
1. rodzaj i wartość posiadanego majątku,
2. przychody,
3. koszty,
4. wierzytelności,
5. zobowiązania jednostki,
6. struktura finansowania działalności.

Informacje muszą być usystematyzowane według jednolitego standardu, bo tylko wtedy będą dostarczać właściwych informacji. W Polsce jednostka gospodarcza musi działać zgodnie z zasadami regulowanymi przez ustawę i rachunkowości, która mówi o jednolitych zasadach ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, regułach wyceny operacji oraz sposobie ujęcia danych w sprawozdaniu finansowym.

Niektóre podmioty gospodarcze w Polsce stosują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, które w odróżnieniu od Ustawy o Rachunkowości są bardziej obszerne i szczegółowe, a także wyposażone są w alternatywne rozwiązania dla jednostek.

Rachunkowość finansowa mówi o zjawiskach i procesach gospodarczych zachodzących w danej jednostce gospodarczej. Zapisy księgowe umożliwiają przedstawienie sytuacji majątkowo-finansowej i wyniku finansowego firmy.

ZAOSZCZĘDŹ Z WIRTUALNYM BIUREM!