RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA → FUNKCJE

1. INFORMACYJNA
Rachunkowość finansowa pełni funkcję informacyjną, ponieważ dostarcza danych o wynikach finansowych i sytuacji finansowej, a także pomaga w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez zarząd.

2. DOWODOWA
Poprzez pisemne dowody, archiwizowanie dokumentów, dokonywanie odpowiednich zapisów księgowych rachunkowość finansowa pozwala na udowodnienie zaszłości gospodarczych.

3. ROZLICZENIOWO-OBRACHUNKOWA
Rachunkowość finansowa ściśle określa rozliczenia z otoczeniem i wycenia wewnętrzne powiązania majątkowe i wynikowe.

4. KONTROLNA
Grupuje poszczególne informacje o majątku, przebiegu i osiąganych wynikach.

5. SPRAWOZDAWCZA
Poprzez dane księgowe zewnętrze sporządzane są sprawozdania finansowe.

6. POWIERNICZA
Ta funkcja rachunkowości finansowej polega na ochronie nienaruszalności powierzonego kapitału.