Polityka rachunkowości

Pełna księgowość często wydaje się przedsiębiorcom skomplikowana. Jednak warto pamiętać o tym, że otwiera wiele możliwości. Pozwala znacznie kontrolować prowadzoną firmę. Ten rodzaj księgowości umożliwia także ustanowienie własnej polityki rachunkowości.

Dzięki własnej polityce rachunkowości przedsiębiorstwo może przyjmować termin trwania roku obrachunkowego, nie zawsze zgodny z czasem trwania roku kalendarzowego. Dodatkowo firma może ustalić swój plan kont.

Ustalenie własnej polityki rachunkowości obejmuje:
– określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów,
– metody jakimi wycenia się aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy,
– sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie przyjętego planu kont, wykazu ksiąg pomocniczych i głównych, opisu systemu przetwarzania danych,
– system ochrony danych i ich zbiorów.

To kierownik jednostki ma obowiązek ustalić politykę rachunkowości. Wszystkie działania muszą być odpowiednio udokumentowane.

polityka rachunkowości