Państwowa Inspekcja Pracy

PIP, czyli polski organ sprawujący kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Zadaniem inspektorów jest również wyjaśnianie przyczyn wypadków w pracy. Jeżeli pracodawca nie poinformuje o zaistniałym wypadku w pracy to musi liczyć się z nałożoną przez PIP karą.

Jeżeli inspektor pracy zauważy łamanie praw pracowniczych to ma prawo do:
– nałożenia mandatu;
– skierowania wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;
– powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
– wydania decyzji administracyjnej o grzywnach dotyczących czasu pracy kierowców;

Co roku Główny Inspektor Pracy przedstawia Sejmowi sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

W przypadku, gdy Okręgowy Inspektor Pracy zauważy nagminne łamanie przepisów zagrażających życiu pracowników to ma możliwość nakazania zamknięcia firmy.