Organ podatkowy

Organem podatkowym może być:

– naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa,
– dyrektor izby administracji skarbowej,
– samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – właściwy organ w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

Minister właściwy do spraw finansów publicznych – organ właściwy w sprawach wydawania interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych.

Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze.