Opłaty w 2016 roku

Minister Finansów podpisał obwieszczenie na temat górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku. Kwoty zostały przeliczone zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku, który kształtował się na poziomie 98,8.

W obwieszczeniu nie dokonano zmiany stawek takich podatków jak:

– podatek od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
– podatek od środków transportowych od autobusów;

Stawki opłaty reklamowej obowiązującej w 2016 roku zostaną ogłoszone po wejściu w życie przepisów normujących zasady jej pobierania.

kraków biuro rachunkowe