NIE WYRZUCAJ DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH!

Ustawa o rachunkowości mówi o tym, jak długo powinny być przechowywane dokumenty księgowe. Najczęściej jest to 5 lat.  Jednak jak to wygląda w praktyce? Czy są od tego jakieś wyjątki? Od kiedy nalicza się ten okres?
Dokumentacja księgowa jest dowodem na dokonanie pewnych operacji w firmie.
Księgi mogą być prowadzone w siedzibie jednostki, oddziale lub w biurze rachunkowym. Ostatni wariant pojawia się wtedy, gdy księgowość powierzona jest oddzielnej jednostce specjalizującej się w tym zakresie. Jednak nawet w takim przypadku przedsiębiorstwo może przechowywać dokumenty u siebie. Zależy to od umowy jaka została zawarta między stronami.
Czas przechowywania zbiorów księgowych oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

PRAWO PODATKOWE

Z zasady okres przechowywania ksiąg rachunkowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Powinno się je jednak przechowywać dłużej niż jest to określone w przepisach.

ORDYNACJA PODATKOWA

Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych, rejestry i inne związane z nimi dokumenty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli wraz z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Jednak termin ten może zmieniać się w zależności od zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 CZYM SĄ DOKUMENTY KSIĘGOWE ?

księgowość