Minimalna stawka godzinowa – warto wiedzieć!

Od przyszłego roku mają wejść nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Ma ona wynosić 12 zł brutto.

Celem zmian jest przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, które wiążą się z nadużyciem umów cywilnoprawnych. Osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie otrzymają pewnego rodzaju ochronę.

Minimalna stawka godzinowa miałaby dotyczyć umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Projekt przewiduje, aby minimalna stawka godzinowa nie była stosowana do umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu pracy. Dodatkowo wyłączone zostaną umowy cywilnoprawne zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, zapewnienie opieki dziecku w pieczy zastępczej, czy dotyczących opieki nad grupą osób podczas wypoczynków lub wycieczek, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Pracodawcy niestosujący się do przepisów muszą liczyć się z karą grzywny w wysokości od l tys. zł do 30 tys. zł.

obsługa firm w krakowie