MAŁE FIRMY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – uproszczona księgowość!

Została podpisana przez Prezydenta ustawa mówiąca o tym, że małe firmy oraz organizacje pozarządowe od 2016 roku skorzystają z ułatwień w prowadzeniu rachunkowości.
Będą one mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe składające się tylko z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Nie będą miały także obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności jeżeli podane w nim wcześniej informacje zostaną zawarte w informacji dodatkowej.

Korzyścią dla małych firm jest także zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Wyżej wymienione podmioty będą także miały możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Nie będzie już obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Jednak trzeba pamiętać o tym, że pozostawiony zostanie wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Wyjątkiem będą przepisy umożliwiające organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2016 r.

 

pomoc księgowa dla firm