MAŁE FIRMY MAJĄ LEPIEJ!

Działania resortu finansów mają na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz ograniczenie lub zniesienie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. W jaki sposób?

Małe jednostki będą miały możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego oraz stosowania uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego katalogu jednostek niż dotychczas w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych

Kto może korzystać z uproszczeń?
Spółki które nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących wielkości:
* suma bilansowa w wysokości 17 mln zł,
* przychody w wysokości 34 mln zł,
* przeciętne zatrudnienie – 50 osób.

Firmy te będą zwolnione z obowiązku szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Jednostki będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, czyli: 
1. uproszczony bilans,
2. uproszczony rachunek zysków i strat,
3. informacja dodatkowa z mniejszą ilością danych niż dotychczas.

Skutkiem wprowadzanych ułatwień dla małych firm jest zmniejszenie kosztów przygotowania sprawozdania finansowego.

 

porady księgowe w Krakowie