LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO

Każda firma bez wyjątku musi być wyposażona w środki trwałe. Są one używane do czasu ich zużycia lub uszkodzenia. W tym przypadku trzeba dokonać likwidacji środka trwałego.

Likwidacja naturalna środków trwałych:
• przypadki losowe – pożar, powódź, kradzież,
• decyzje ekonomiczne – np. mała opłacalność produkcji i potrzeba wymiany urządzeń,
• zmiana profilu działalności i budową nowych środków trwałych,
• zepsucie i brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy.

Po pierwsze LIKWIDACJA KSIĘGOWA
Ten proces polega na wyksięgowaniu środka trwałego z konta „Środki trwałe” oraz z konta „Umorzenie środków trwałych”.
LT- dokument likwidacji środka trwałego.
Jest on sporządzany najczęściej przez komisję likwidacyjną lub dział zarządzający majątkiem. Później zostaje on zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Po drugie LIKWIDACJA FIZYCZNA
Uzupełnieniem likwidacji środka trwałego jest likwidacja fizyczna oraz sporządzenie stosownego protokołu, który jest podstawą do wyksięgowania z ewidencji pozabilansowej.
Wyksięgowanie zlikwidowanego fizycznie środka trwałego z ewidencji pozabilansowej oznacza jego usunięcie z ksiąg rachunkowych.