Księgi rachunkowe w 2015 roku!

Niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czynnikiem decydującym o tym, że przedsiębiorca będzie do tego zobowiązany czy nie, jest limit przychodów, który w 2015 roku wynosi 5.010.600 zł. Przekroczenie tego limitu wiąże się z powstaniem obowiązku.  Dowiedz się więcej! 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – jednostki:

* osoby fizyczne,
* spółki cywilne osób fizycznych,
* spółki jawne osób fizycznych,
* spółki partnerskiej,
pod warunkiem, że przychody z prowadzenia działalności wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości → 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską obowiązującą w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

W roku 2015 limit ten wynosi 5.010.600 zł, gdyż:
Obowiązujący kurs → 4,1755 zł/euro, więc 1.200.00 x 4,1755 zł/euro = 5.010.600 zł

Czy można z własnej woli przejść na księgi rachunkowe?

Tak, jak najbardziej. Obowiązkiem jest tutaj powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o tej decyzji do 31 grudnia 2014 roku.
Nie złożenie informacji w odpowiednim terminie skutkuje brakiem prawa do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku.

Księgi rachunkowe w 2014 roku!

księgi_rachunkowe