Księgi rachunkowe w 2014 roku!

Niewielkie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z rozwiązania jakim jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zamiast prowadzenia pełnych ksiąg. Jednak to rozwiązanie obciążone jest pewnymi wymogami, które muszą zostać spełnione.

Zacznijmy od początku. Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?
* spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacje) i spółki cywilne i inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
* osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne – jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1 200 000 euro, w przeliczeniu na walutę polską,
* jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
* gminy, powiaty, województwa, ich związki,
* państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
* państwowe fundusze celowe,
* jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
* jednostki niewymienione dotychczas, jeśli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

ISTOTNY FAKT:
Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą zacząć stosować pełną księgowość nawet wtedy, gdy nie został przekroczony limit 1 200 000 euro.

Limity pełnej księgowości w 2014 roku:
Zatem, zgodnie z kursem walut z 30 września 2013 r., limit przychodów uprawniający do stosowania w firmie księgowości uproszczonej wyniesie w 2014 r. 5 059 560 zł (1 200 000 euro * 4,2163 PLN/EUR).

księgi rachunkowe