KSIĘGI RACHUNKOWE – LOKATY

Lokata terminowa jest umową, w której stronami jest bank i klient banku. Dotyczy lokowania środków pieniężnych. Zawierana jest na czas określony. W związku z tą umową bank na koniec okresu umowy musi wypłacić klientowi kapitał doliczając do tego odsetki.
LOKATY ODNAWIALNE – odnawiane po upływie określonego terminu
LOKATY NIEODNAWIALNE – po upływie określonego czasu środki otrzymuje klient
Lokaty zaliczane są do inwestycji. Zależnie od okresu zawarcia lokat terminowych mogą one być zaliczone do długo- lub krótkoterminowych aktywów finansowych albo do innych środków pieniężnych.
Ewidencja księgowa lokat może być prowadzona na osobnym koncie w ramach konta 13-5 „Inne rachunki bankowe”. Do tego konta mogą zostać otworzone kolejne konta dla poszczególnych lokat. Ewidencja szczegółowa konta daje możliwość na ustalenie stanu środków pieniężnych na lokatach krajowych i zagranicznych.

ODSETKI OD LOKAT DOPISANYCH PRZEZ BANK PODCZAS LIKWIDACJI LOKATY – ewidencja

Bank nalicza odsetki od lokat, które zwiększają stan pieniędzy na danym rachunku bankowym lokaty, które zaliczane są do przychodów finansowych. Powinno istnieć osobne konto do ewidencji uzyskanych i należnych odsetek.
Te odsetki naliczone przez bank mogą być ujmowane i kapitalizowane na wyodrębnionym rachunku lokat lub rachunku bieżącym jednostki. Zapisy na koncie księgowym są możliwe dzięki wyciągom bankowym.

BILANS – WYCENA LOKAT
Lokaty bankowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości nominalne, czyli razem ze skapitalizowanymi odsetkami.
Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że termin rozwiązania lokat przypadnie na jakiś dzień po dniu bilansowym, to wtedy jednostka powinna naliczyć odsetki na dzień bilansowy we własnym zakresie.

LOKATY TERMINOWE WYRAŻONE WALUTĄ OBCĄ
Jeżeli jednostka nie posiada bieżącego rachunku walutowego i chce kupić lokatę w walucie obcej, to wtedy musi kupić walutę w banku. Do wyceny lokaty na dzień jej założenia musi zostać przyjęty kurs sprzedaży danej waluty zastosowany przez bank, w którym waluta została kupiona.

POZNAJ RACHUNKOWOŚĆ!