KREDYT OBROTOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Daje on możliwość zakupu aktywów bieżących firmy → towarów i surowców.
Kredyt obrotowy zalicza się do kredytów krótkoterminowych → do 3 miesięcy.
Jeżeli przedsiębiorca zaciąga ten kredyt np. na zapasy sezonowe → powyżej 1 roku

Przedsiębiorcy biorą także ten rodzaj kredytu, aby mieć możliwość udzielania kredytów kupieckich lub utrzymywania bezpiecznego poziomu gotówki w firmie.

FORMY UDZIELANIA KREDYTU OBROTOWEGO:
1. kredyt udzielany w rachunku bieżącym
2. kredy udzielany w rachunku kredytowym

Ten pierwszy upoważnia przedsiębiorcę do skorzystania z debetu na rachunku bankowym do określonej kwoty w wyznaczonym terminie. Tutaj wyróżniamy dwa rodzaje kredytów:
1. KREDYT OTWARTY → upoważnia kredytobiorcę do wystawiania poleceń zapłaty, bank zaś zobowiązuje się pokryć te dyspozycje. Kredyt spłaca się ze środków, które pojawią się na rachunku bankowym.
2. KREDYT PŁATNICZY → daje on możliwość pokrycia bieżących zobowiązań przedsiębiorcy w takiej wysokości, aby była ona możliwa do spłaty.

Ten drugi rodzaj kredytu, czyli na rachunku kredytowym, tworzy obowiązek otwarcia nowego rachunku bankowego, aby potwierdzić otrzymanie kredytu, księgowania operacji bankowych regularnego zwrotu pieniędzy do banku oraz odsetek. Może zostać on spłacony w jednym terminie.

FORMY UDZIELANIA KREDYTU NA RACHUNKU KREDYTOWYM:
1. docelowa transakcja
2. linia kredytowa
3. kredyt rolowany