Kara porządkowa – wysokość w 2016 roku!

W polskim prawie kara porządkowa to jeden z trzech rodzajów środków wymuszających spełnienie obowiązków procesowych. Kary porządkowe w postępowaniu przygotowawczym nakładane są przez prokuratora, a następnie przez sąd.

Górna granica wysokości kary porządkowej ustalana jest corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Zwiększa się w zależności od wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Należy pamiętać o tym, że jeżeli wskaźnik ma wartość ujemną to kwota nie ulega zmianie.

Maksymalna wysokość kary porządkowej w roku 2016 wynosi 2800 zł.

Trzeba pamiętać o tym, jeżeli przedsiębiorca zleca prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, to kara porządkowa ze popełnione błędy spada na osoby zajmujące się księgowością.

 

kara porządkowa