KAPITAŁY OBCE

Kapitały obce są oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na pewien określony czas. Po upłynięciu tego czasu pieniądze muszą zostać zwrócone. Ten rodzaj kapitału obarczony jest kosztem, czyli odsetkami. Dawcy kapitału mogą wpływać na decyzje dotyczące rozgospodarowania kapitału, jednak nie mogą jednak podejmować decyzji dotyczących kwestii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do momentu zwrotu są zobowiązaniami. W sytuacji upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa ich roszczenia regulowane są w pierwszej kolejności przed roszczeniami właścicieli.

Do tych zobowiązań można zaliczyć:
1. kredyty bankowe
2. zobowiązania wobec dostawców materiałów, towarów lub usług,
3. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek od różnych osób prawnych (nie wliczając banków) lub fizycznych,
4. zobowiązania publicznoprawne,
5. zobowiązania wobec własnych pracowników i inne.

KAPITAŁY OBCE
1. zobowiązania długoterminowe → długoterminowe pożyczki i obligacje, długoterminowe kredyty bankowe i inne zobowiązania długoterminowe o terminie spłaty powyżej 1 roku licząc od dnia bilansowego
2. zobowiązania krótkoterminowe → pożyczki, obligacje, kredyty bankowe i różne zobowiązania z tytułu dostaw, podatków i wynagrodzeń o terminie spłaty do 1 roku licząc od dnia bilansowego.

Kapitał obcy cechuje się obowiązkiem jego spłaty. Wszystkie zobowiązania są związane z kosztem w postaci oprocentowania, które odejmowane są od podstawy opodatkowania.

 

kapitały obce