Jak sporządzić umowę o pracę?

Każdorazowo umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Stanowi ona oświadczenie woli dwóch stron, którymi są pracodawca oraz pracownik. W treści umowy o pracę powinny znaleźć się informacje takie, jak:

1. Określenie stron umowy, którymi są pracodawca oraz pracownik.

2. Określenie rodzaju umowy:
– umowa na czas nieokreślony,
– umowa na czas określony,
– umowa na czas próbny.

3. Data zawarcia umowy.

4. Informacja o rodzaju pracy, która będzie w obowiązku pracownika.

5. Miejsce wykonywania pracy (może to być siedziba, określony obszar itp.).

6. Termin rozpoczęcia pracy (jeśli nie jest podany w umowie, przyjmuje się dzień podpisania).

7. Informacja o wynagrodzeniu – wysokość, termin wypłacania itp.

8. Wymiar czasu pracy, a więc informacja na jaką część etatu zatrudniony jest pracownik.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę!