INWENTARYZACJA

„Nieczynne z powodu inwentaryzacji” – z pewnością natknąłeś się w swoim życiu na taką plakietkę umieszczoną w drzwiach Twojego ulubionego sklepu. To normalne, gdyż każdy sklep, każda firma musi przeprowadzać inwentaryzację.
Czym tak naprawdę jest inwentaryzacja? To ogól czynności rachunkowych obrazujących sytuację składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Za pomocą spisu faktycznego ustala się stan wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych. W razie wystąpienia ewentualnych różnic pomiędzy stanem księgowym a rzeczywistym wyjaśnia się ich przyczynę.

Co może być przyczyną różnic inwentaryzacyjnych?
1. zmiana naturalnych cech przedmiotów
2. błędy i nadużycia popełnione przez pracowników w ewidencji księgowej
3. pomyłki w przyjmowaniu i wydawaniu rzeczowych składników majątku, kradzieże, nadużycia

Inwentaryzacja pomaga ustalić rzeczywisty stan aktywów i pasywów. Czynności inwentaryzacji polegają na uzgodnieniu zapisów księgowych ze stanem faktycznym, rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony im majątek, dokonaniu oceny przydatności gospodarczej składników majątku objętych zapisem oraz przeciwdziałaniu stwierdzonym nieprawidłowościom.

INWENTARYZACJA POLEGA NA:
* przeprowadzeniu spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki gospodarczej,
* wycenie wartości spisanych składników,
* uzyskaniu od kontrahentów jednostki gospodarczej pisemnych informacji o stanie jej środków pieniężnych na rachunkach bankowych, o stanie zaciągniętych kredytów bankowych, należnościach i zobowiązaniach oraz * stanie własnych składników majątku powierzonych kontrahentom,
* porównaniu danych ewidencyjnych niektórych składników z odpowiednimi dokumentami,
* ustaleniu i wyjaśnienia przyczyn ilościowych niedoborów i szkód,
* postawieniu i umotywowaniu wniosków o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
* wskazaniu sposobów usunięcia nieprawidłowości w gospodarce majątkiem jednostki.

inwentaryzacja