FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

Rachunkowość zarządcza pełni wiele funkcji, które pomagają lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. W tym artykule postaram się je w jak najprostszy sposób przedstawić.

PLANISTYCZNA

Dostarcza takich informacji przedsiębiorstwu, które zmniejszają ryzyko podczas dokonywaniu wyboru. Dane te pomagają podjąć właściwe decyzje w procesie zarządzania jednostką. Informacje te pomagają zbudować wzorce kosztów, które są podstawą do oceny działań podjętych przez firmę.

KONTROLNA

Pozwala ona na wykazanie różnicy między planowanymi wielkościami a tymi faktycznie zrealizowanymi.

ORGANIZACYJNA

Tutaj rachunkowość zarządcza zakreśla granicę pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności. Wskazuje zadania i kompetencje decyzyjne kierowników ośrodków.

KOMUNIKACYJNA

Pomaga w systemie komunikacji → sprawozdania, raporty, polecenia, instrukcje.