FAKTURY

FAKTURA jest dokumentem sprzedaży, rodzajem rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji.

Treść faktury:

 • dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia
 • strony kupna-sprzedaży
 • przedmiot transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość
 • dane do rozliczenia obowiązujących podatków
 • podsumowanie: cyframi i słownie
 • informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty
 • informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne
 • podpisy uczestników transakcji

1. FAKTURA VAT jest szczególnym rodzajem rachunku, który wystawiają podatnicy podatku od towarów i usług
Powinna zawierać:

 1. nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP,
 2. datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu,
 3. numer kolejny faktury,
 4. nazwę towaru lub usługi (przedmiotu transakcji),
 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 8. stawki podatku,
 9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu,
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto), wyrażoną cyframi.

Ten rodzaj faktury wystawia się w minimum dwóch egzemplarzach.

2. Kolejnym rodzajem faktury jest faktura pro forma, która jest dokumentem będącym zapowiedzią lub propozycją faktury. Nie równa się ona z dokumentem księgowym.
3. Do innych rodzajów faktur zaliczamy fakturę VAT marże, która jest dokumentem wystawianym, gdy podstawą opodatkowania jest marża.
4. Kolejna to faktura VAT RR, która dotyczy produktów rolnych kupowanych od rolnika ryczałtowego.
5. Faktura VAT zaliczkowa jest dokumentem wystawianym, gdy sprzedający najpierw otrzymuje zapłatę, a później wykonana zostaje usługa lub wydany produkt.