FAKTURY ZBIORCZE W 2014 ROKU!

W przypadku, gdy przedsiębiorca w jednym miesiącu zawiera kilka transakcji z jednym nabywcą, to zamiast kilku faktur, może wystawić jedną fakturę zbiorczą. Może ona dotyczyć zakupu usług i towarów.

Czy nadal może wystawiać faktury zbiorcze?
Mimo tego, że ustawa VAT została znowelizowana, to faktury zbiorcze nadal mogą być wystawiane. Przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury obejmujące kilka transakcji.
Fakturę należy sporządzić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa.

Nie ma ograniczenia dotyczącego ilości sprzedaży towarów lub usług na jednej fakturze. To zależy od sprzedającego lub przedsiębiorcy ile transakcji zostanie zawarte w ramach jednej faktury VAT.

Faktury zbiorcze są doskonałym pomysłem na zmniejszenie obiegu dokumentów księgowych między kontrahentami, co automatycznie zmniejsza koszty wystawiania faktur, księgowaniach i przechowywania ich oraz wysyłania do klienta.