FAKTURA KORYGUJĄCA

Ten rodzaj faktur polega na doprowadzeniu faktury pierwotnej do stanu faktycznego. Na fakturach nie dopuszczalne są dopiski lub poprawki. Faktura korygująca jest tak samo ważna jak zwykła faktura. Należy ją wystawić w minimum 2 egzemplarzach.

Kiedy wystawia się ten rodzaj faktury?
Po pierwsze: jeżeli klient otrzymał rabat po tym, jak faktura została już wystawiona.
Po drugie: w przypadku zwrotu towaru lub kwoty nienależnej.
Po trzecie: w sytuacji, gdy została zwrócona zaliczka, przedpłata, zadatek lub opodatkowana rata.
Po czwarte: jeżeli cena produktu lub usługi została podwyższona.
Po piąte: wtedy, gdy na fakturze wystąpiły błędy, np. dotyczące ceny, stawki podatku.

Zbiorcza korekta
Wystawienie faktury zbiorczej korygującej niesie ze sobą takie same skutki prawne jak w przypadku wystawienia odrębnych faktur korygujących dla faktur pierwotnych. Ten rodzaj faktury powinien wyglądać tak samo jak zwykła faktura korygująca.

Odbiór potwierdzony
Sprzedawca musi mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej, które powinno być najlepiej w formie adnotacji na kopii korekty lub w formie elektronicznej na poczcie.

Z wyłączeniem faktur korekt od:

  1. eksportu towarów i usług,
  2. faktur wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów
  3. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.