Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Więcej informacji o księgowości firmy znajdziesz TUTAJ

Urlop wypoczynkowy to świadczenie pracownicze, którego nie można się zrzec. Jeżeli nie zostanie on w pełni wykorzystany wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego.
Aby wyliczyć jego wysokość stosuje się współczynnik ekwiwalentu, który ustalany jest oddzielnie w każdym roku kalendarzowym.
Określa go przeciętna miesięczna liczba dni, która przypada w danym roku do przepracowania.
Prawo do ekwiwalentu nabywa się w dniu wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia na część etatu współczynnik obniża się proporcjonalnie do czasu pracy.

Obliczając ekwiwalent przysługujący pracownikowi uwzględnić należy przeciętne wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc oraz składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc.

Ekwiwalent za jeden dzień urlopu wylicza się dzieląc przez wskaźnik ekwiwalentu, a następnie przez normę dobową czasu pracownika, zazwyczaj jest to 8 godzin.