Dzierżawa a leasing

Często słowa „dzierżawa” i „leasing” stosuje się zmiennie. Pomimo iż z pozoru są to dwa rodzaje umów dających prawo do użytkowania przedmiotów, które nie stanowią majątku firmy, jest pomiędzy nimi wiele różnic.

1. Umowa leasingowa powinna być sporządzana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku umowy o dzierżawę strony umowy same decydują o jej formie, chyba że jest to umowa zawierana na czas określony i dłuższy niż rok (wtedy należy ją sporządzić na piśmie).

2. W przypadku leasingu finansującym może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca, a korzystającym może być osoba,która nie prowadzi działalności. W przypadku dzierżawy nie ma natomiast żadnych ograniczeń.

3. Umowa leasingowa zawierana jest na czas określony i podczas jej popisywania ustala się datę jej wygaśnięcia. Umowa dzierżawy może natomiast być zawierana na czas określony lub nieokreślony.

4. W przypadku leasingu korzystający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia o wartości co najmniej takiej jak koszt nabycia rzeczy przez finansującego. W ramach dzierżawy korzystający płaci „czynsz”, którego wysokość nie jest równoważna wartości danej rzeczy.