Dowód księgowy

Dowody księgowe są dokumentem stanowiącym podstawę księgowania. Potwierdzają to, że operacja gospodarcza została dokonana zgodnie z rzeczywistym przebiegiem i zawierają niezbędną treść.

Do podstawowych dowodów księgowych zaliczamy:

 1. faktury VAT – faktura VAT marża, faktura VAT RR, faktura VAT MP
 2. dokumenty celne
 3. rachunki
 4. faktury korygujące
 5. noty korygujące

 

Treść dowodów księgowych:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego
 • określenie stron dokonujących operacji gospodarczych
 • opis operacji i jej zawartość
 • datę dokonania operacji i datę sporządzenia dowodu
 • podpis wystawcy dowodu i osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania

Cechy:

 • rzetelność
 • kompletność

 

Powinien być sprawdzony:

 • merytorycznie
 • formalnoprawnie
 • rachunkowo

Dowód księgowy nie może zawierać poprawek. Powinien być opatrzony w oznaczenia identyfikujące go z zapisami w księdze rachunkowej oraz sporządzony w języki polskim lub obcym, a dane w walucie obcej przeliczone na walutę polską.

 

dowód księgowy