DORADCA PRAWNY

Pojęcie doradcy prawnego wiąże się z usługami prawniczymi. Jednak osoba ta ma dużo mniejszy zakres działania od adwokatów lub radców prawnych. Organizacją, która skupia część doradców i reprezentującą ich interesy jest Stowarzyszenie Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie.

Status doradcy prawnego nie jest regulowany przez prawo. Podstawowym czynnikiem świadczenia usług jest swoboda działalności gospodarczej.

Cechą odróżniającą doradców prawnych od adwokatów i radców prawnych jest to, że nie są oni zobowiązani do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Posiadanie tego ubezpieczenia zależy tylko od ich woli. Doradca prawny nie jest także zobowiązany zasadami etyki i nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Warunkiem pozostania doradcą prawnym jest posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego przez osobę zawodowo świadczącą obsługę prawną. Zaletą doradcy prawnego jest fakt, że nie musi on dochowywać tajemnicy zawodowej. Jednak istotną informacją jest to, że nie mogą odmówić zeznań dotyczących faktów, o których dowiedzieli się podczas świadczenia usług.

KOMPETENCJE DORADCY PRAWNEGO

Mogą:

  1. udzielać porad prawnych i przygotowywać projekty pism,
  2. być pełnomocnikami w postępowaniu administracyjnym,
  3. być pełnomocnikami w niektórych sprawach cywilnych, jeżeli łączy ich z klientem stała umowa zlecenia.

Nie mogą

  1. być pełnomocnikami tam, gdzie istnieje przymus adwokacko-radcowski, a więc m.in. przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu,
  2. być pełnomocnikami w sprawach cywilnych w zakresie spraw pracowniczych i rodzinnych,
  3. być obrońcami lub pełnomocnikami w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia,
  4. być pełnomocnikami w sprawach patentowych,
  5. być pełnomocnikami w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
  6. udzielać porad podatkowych

doradztwo prawne