Controlling w przedsiębiorstwie

Controlling to narzędzie wykorzystywane w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych. Głównym jego celem jest utrzymanie właściwej organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Pomaga on w ocenie realizacji zadań i korygowaniu planów. Do jego zadań należy wskazywanie słabych i mocnych stron organizacji poprzez badanie i ocenę jednostek organizacyjnych i pracowników. Rolą controllingu jest ustabilizowanie sytuacji przedsiębiorstwa.

FORMY CONTROLLINGU

OPERATYWNY
reguluje procesy biznesowe w krótkich okresach czasu, opiera się na analizie relacji koszty-przychody-zysk oraz wpływy-wydatki

BANKOWY
obejmuje analizę finansową, zarządzanie ryzykiem bankowym, planowanie finansowe oraz ocenę efektywności. Głównym jego narzędziem tutaj są wskaźniki finansowe. Informują one o skutkach podejmowanych decyzji w banku oraz o wpływie na jego działalność czynników zewnętrznych.

MARKETINGOWY
W jego zakres wchodzą wewnętrzne i zewnętrzne procesy marketingowe, w obszarze strategicznym i operatywnym. Do swojej analizy wykorzystuje narzędzia analityki marketingowej → wskaźniki marketingowe. Głównie opiera się on o analizę odchyleń osiąganych celów strategicznych i operacyjnych.

PROCESÓW
Controlling procesów umożliwia monitorowanie mierników procesów w obszarze struktury organizacyjnej jak i zarządczej. Jest niezbędny do zarządzania procesami biznesowymi.

Controlling jest możliwy tylko wtedy, gdy w przedsiębiorstwie działa sprawny system informacji ekonomicznej na podstawie rachunkowości zarządczej.

FUNKCJE CONTROLLINGU
1. poznawczo-badawcza
2. projektowo-usprawniająca