Certyfikat księgowy wciąż ważny!

Ostatnio coraz częściej słyszy się o tym, że zlikwidowany został wymóg posiadania certyfikatu księgowego, by pracować w księgowości. Celem takiego działania ma być to, aby młodzi ludzie, absolwenci szkół szybciej i sprawniej mogli wejść na rynek pracy. Pojawiły się więc pytania księgowych „Czy mój certyfikat jest już nieważny? Czy on już nic nie znaczy?”.

Nie jest tak, że zniesienie tego wymogu powoduje całkowitą jego nieważność i można go wyrzucić. NIE! Certyfikat księgowy wciąż jest ważny. Osoby posiadające ów dokument nadal będą mogły się nim posługiwać w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych.

Kto może otrzymać certyfikat księgowego?
Ustawa o rachunkowości wskazuje (art. 76b), że Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która:
1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy;
3. spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
* posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
* posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
* posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej „egzaminem”.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wejdzie w życie 10 sierpnia 2014.

Outsourcing w firmie! Zaoszczędź znaczne pieniądze! 

certyfikat księgowego