Oczywistym faktem jest to, że jeżeli jesteśmy u kogoś zatrudnieni na podstawie umowy to otrzymujemy w zamian za to wynagrodzenie. Czym zatem ono jest? Wypłata w formie pieniężnej, świadczeń w naturze lub innych ekwiwalentów. Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie? Gdzie? Sprawdź!

Więcej

PIP, czyli polski organ sprawujący kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zadaniem inspektorów jest również wyjaśnianie przyczyn wypadków w pracy. Jeżeli pracodawca nie poinformuje o zaistniałym wypadku w pracy to musi liczyć się z nałożoną przez PIP karą. […]

Więcej

Faktury, które wystawia się w ramach samofakturowania przedsiębiorca powinien wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych w dokładnie taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe. Sprzedawca wystawiający fakturę potwierdza sprzedaż określonych towarów. Przepisy dotyczące podatku VAT pozwalają jednak, aby przenieść obowiązek udokumentowania sprzedaży na nabywcę za pomocą samofakturowania. Prawo do samofakturowania przysługuje podmiotom, które: – […]

Więcej

Podatnicy będący osobami fizycznymi do końca 2018 roku podczas przesyłania ksiąg podatkowych zamiast podpisu elektronicznego bądź podpisu e-PUAP mogą wykorzystywać zestaw danych uwierzytelniających opartych na danych wykazanych w złożonych zeznaniach podatkowych. Obowiązek elektronicznego udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych na żądanie tych służb wynika z ordynacji podatkowej. Do końca czerwca bieżącego roku mikro, mali i średni […]

Więcej

Często słowa „dzierżawa” i „leasing” stosuje się zmiennie. Pomimo iż z pozoru są to dwa rodzaje umów dających prawo do użytkowania przedmiotów, które nie stanowią majątku firmy, jest pomiędzy nimi wiele różnic. 1. Umowa leasingowa powinna być sporządzana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku umowy o dzierżawę strony umowy same decydują o jej […]

Więcej