Bilans w rachunkowości

Jednym z obowiązkowych dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego jest bilans. Stanowi on zestawienie wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, jakie znajdują się w danej jednostce gospodarczej. Jako tak ważny dokument, obowiązują go bardzo szczegółowe reguły dotyczące miedzy innymi wyceny, podziału składników i ich kwalifikacji, układu czy momentu sporządzania. Można je znaleźć oczywiście w ustawie o Rachunkowości, tak jak inne zasady w zakresie prowadzenia pełnej księgowości.

Bilans księgowy musi zostać sporządzony w jednym z dopuszczalnych układów – jednostronnym lub dwustronnym. Wzory tych układów można oczywiście znaleźć w ustawie o Rachunkowości. Tak samo szczegółowe zasady, dotyczące wyceny składników majątkowych znajdują się w tym dokumencie.

Zgodnie z przepisami rachunkowymi bilans dzieli aktywa i pasywa na dwie duże grupy, a są to:
– w przypadku aktywów – aktywa trwałe i obrotowe,
– w przypadku pasywów – kapitału (fundusze) własne oraz rezerw na zobowiązania i zobowiązania.

Każda z tych większych wymienionych grup, dzieli nie na kolejne podgrupy. Również tak szczegółowy podział znajduje się w wspomnianej już ustawie o Rachunkowości.