Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego, inaczej zwane audytem finansowym polega na sprawdzeniu informacji na temat sytuacji finansowej oraz określeniu czy dane przedsiębiorstwo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dokumentem określającym cel badania sprawozdania finansowego jest Ustawa o rachunkowości.

Za badanie sprawozdania odpowiedzialny jest biegły rewident. Jego zadaniem jest stwierdzenie czy sprawozdanie w całości zostało sporządzone w prawidłowy sposób, bez żadnych uchybień (bez pominięcia lub przekształcenia istotnych informacji). Koniec badania sprawozdania finansowego powinien dać odpowiedź na pytania o to czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowaną polityką rachunkowości, czy rzetelnie i w jasny sposób przedstawia pod każdym kątem sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy jednostki.

W skrócie audyt finansowy polega na:

– kontroli środków pieniężnych,
– kontroli rozrachunków i roszczeń,
– windykacji należności,
– kontroli zatrudnienia i wynagrodzeń,
– kontroli kosztów i inwestycji,
– inwentaryzacji.