AUDYT FINANSOWY

Audyt finansowy ma na celu kontrolę sprawozdania finansowego, jego prawidłowości i zawartych w nim informacji. Poprawne jego przeprowadzenie daje możliwość określenia rzeczywistych danych na temat środków pieniężnych firmy.  Na czym polega audyt finansowy?

Audyt finansowy w głównej mierze przeprowadzany jest w trosce o inwestorów, czyli zewnętrznych odbiorców informacji na temat prowadzonej firmy.

Kontroli podlegają m.in.:
* umowy,
* salda środków pieniężnych i pożyczek z bankami,
* inwentaryzacja zapasów,

Osoby przeprowadzające audyt finansowy w głównej mierze skupiają się na sprawozdaniu finansowym, który dostarcza podstawowych informacji na temat sytuacji firmy.

Kto musi przeprowadzać kontrolę sprawozdań? Pracodawcy,w których firmie:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczyła równowartości 2 500 000 euro,
3. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły równowartości 5 000 000 euro. 

 

audyt_finansowy